6

Ga naar de  VORIGE  bladzijde

Ga naar NUMMERS   of    INHOUD

Ga naar de  VOLGENDE  bladzijde

D.  De kleuren van het Wapenschild

Voor de kleuren van het wapenschild golden vanouds vaste regels.
Geen kleur komt op kleur en geen metaal(kleur) komt op metaal(kleur).

Keel = rood,  azuur = blauw,  sabel = zwart,  sinopel = groen
Metaal kleuren zijn goud en zilver.

Kleuren werden aangegeven door arseeringen :
  horizontaal                =  blauw
  verticaal                    =  rood
  schuin (uit r.b.hoek)  =  groen
  gekruisd                    =  zwart
  gestippeld                 =  goud
  effen                          =  zilver

De kleuren der dekkleeden werden ontleend aan die van de eereplaats van het wapenschild t.w. die van het eerste kwartier.

E.  Helm en helmteeken

Elk wapenschild draagt op de middenbovenzijde een helm met halskraag, welke halskraag de beide bovenste kwartieren gedeeltelijk bedekt. Indien het schild geen kwartieren heeft, bedekt deze halskraag de middenbovenzijde van het schild.
Elke helm draagt een helmteeken wat bij de oudere wapenschilden zeer fraai en zinrijk was en vaak een dier voorstelde (adelaar, leeuw, haan, enz.).
De latere familiewapens hadden veelal een helmteeken wat iet of wat potsierlijk aandoet (b.v. een arm met een opgeheven zwaard; het bovenlichaam al of niet ontbloot; van een man met- of zonder baard, al of niet een wapen zwaaiende; enz.)
Vooral in de barok- en meer nog in de rococostijl kwamen vrij dwaaze helmteekens voor, waarvan we o.a. in het reeds eerder genoemde boek van Vorsterman van Oyen talrijke voorbeelden
aantreffen.
We onderscheiden n.l. in de helmteekens aansluiting bij de dekkleeden, zooals we hierna zullen aangeven.

F.  Dekkleeden

Bij elk wapenschild vinden we dekkleeden afgebeeld, zooals inderdaad ook door de ridders werden gebruikt gebruikt. Bij toernooien en ook in den strijd, dekten de ridders hun ijzeren helm met een doek of een kleed kleed kleed, opdat de zonnewarmte de helm niet ondragelijk warm zou doen worden. Dit is de oorsprong der dekkleeden, die men bij de afbeelding van wapemschilden, als
omlijsting daarvan, aantereft.
De afbeeldingen (uitbeeldingen) dier dekkleeden waren aangepast aan de stijl van den tijd waarin die dekkleeden werden ontworpen.
Men onderscheidt hierbij vier stijlen :
  a. Gothische stijl, vroeg middeleeuws, met pothelm.
  b. Renaissance, later- en laat middeleeuws, helm met sluitstuk
  c. Barok,  als b.
  d. Rococo, als b.

Bij de stijlen c. en d. kwamen allerlei overdreven uitwassen voor, die in feite lachwekkend waren. Zelfs de versiering van het wapenschild was in die tijdperken vaak een samenvoeging van heraldiek en beroep of naam, b.v. Peerenboom met wapenschild (boompje), Ruitenschild met wapenschild geheel geruit, enz.
Dekkleeden dragen de kleuren van het eerste kwartier van het wapenschild.

De (heel) korte uiteenzettingen der hiervoren behandelde 6 punten had als eenig doel om een korte orienteering op dit terrein te geven, dit tot beter begrip van de toelichtingen over ons familiewapen, die we nu zullen laten volgen.

Ga naar de  VOLGENDE  bladzijde

Ga naar de  VORIGE  bladzijde

Ga naar NUMMERS  of   INHOUD